4 :افراد حاضر در چت روم
میهمانProtect bot
میهمانAutoPost Bot
میهمانSamantha bot
میهمانKittle bot